Náš tým

?php echo $value->post_title; ?>

Bc. Andrea Tvrdá
ředitelka organizace, sociální pracovnice, krizová interventka

?php echo $value->post_title; ?>

PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.
evaluátorka, metodička, odborná garantka

?php echo $value->post_title; ?>

Bc. Zuzana Maličká
sociální pracovnice, muzikoterapeutka

?php echo $value->post_title; ?>

Miloš Hájek
pracovník v sociálních službách, asistent, canisterapeut, krizový intervent

 

Bc. ANDREA TVRDÁ,

 • ředitelka organizace,
 • sociální pracovnice,
 • krizová interventka Elva help,  z.s.

tel. 607 725 304, 

 • Vystudovala Technickou Univerzitu v Liberci, Obor SOCIÁLNÍ PRÁCE
 • Absolvovala dvouletý Výcvik v profesních dovednostech pro pracovníky v pomáhajících profesích(Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku)
 • Kontinuálně se vzdělává v odborných kurzech na téma komunikace, specifická práce s osobami s mentálním postižením a autismem
 • Canisterepeutka, kynologická odbornost, výcvik asistečních psů
 • Výcvik krizové intervence („D“ o.s. Liberec)
 • Lektorská činnost
 • Autorka inovačního přístupu v poskytování sociální služby – sociální rehabilitace zpracované v projektu „Pes asistent – psychosociální rehabilitace“
  • Publikační činnost:
  • členka kolektivu autorů publikace „Zooterapie ve světle objektivních poznatků“ editorem je prof. Miloš Velemínský (děkan Zdravotně sociální fakulty).  –  první ucelená odborná kniha o problematice zooterapie v ČR
  • Základy canisterapie, 2003, Skripta pro začínající členy organizace zabývající se canisterapií
  • Canisterapie – krizová intervence, 2005, Skripta pro aktivní členy organizace zabývající se canisterapií
  • Příspěvky konferenční, na téma canisterapie, 2003 – 2016
  • Příspěvek do časopisu Pes přítel člověka
  • Příspěvky do webových portálů pro osoby s postižením 2003 – 2014
  • Předtočené i živé pořady v Rádiu Sever na téma zooterapie, canisterapie, asistenční psi, krizová intervence
  • Listy sociální práce (podzim 2016, zima 2016)

 

 

 

PhDr. KATEŘINA THELENOVÁ, PhD.,

 • evaluátorka,
 • metodička,
 • odborná garantka Elva help z.s.
 • Vystudovala obor sociologie-andragogika v profilaci na sociální práci na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V oboru andragogika na téže vysoké škole získala také vzdělání akademické (PhDr. a Ph.D.). Dále se vzdělává také mj. v oblasti komunikace, supervize, efektivního vedení rozhovoru s klienty atp.
 • V současné době pracuje na pozici odborné asistentky s vědeckou hodností na Katedře sociálních studií a speciální pedagogiky FP TU v Liberci a jako externí konzultantka a lektorka FF UP v Olomouci. Významná je její pozice v týmu Elva help z.s. v rámci projektu Pes-asistent, kde vykonává odbornou evaluaci.
 • Kateřina Thelenová je kvalifikovanou lektorkou, vědeckou pracovnicí v oblasti aplikovaného sociologického výzkumu, realizátorkou projektových aktivit a akreditačních řízení na MPSV a MŠMT. Je autorkou mnoha studijních opor a odborných článků jak v českém, tak v anglickém jazyce. Za všechny lze uvést například následující:
  • THELENOVÁ, K. Metody práce lektora v dalším vzdělávání. In: Hlavní trendy v pohledu na roli lektora ve vzdělávání. Sborník příspěvků z 13. konference partnerství TTnet ČR. Praha: NUOV, 2013. 978-80-87652-93-0.
  • THELENOVÁ, K. Rodina v kontextu sociální práce. In: KOLEKTIV AUTORŮ. ÉTOS – Rodina ve výchově a sociálních vědách. 1. vyd. Liberec: TU v Liberci, 2012. s. 40-54. ISBN 978-80-7372-944-8.
  • THELENOVÁ, K. Etika ve vzdělávání dospělých. In KOLEKTIV AUTORŮ. ÉTOS – Etika v pedagogice a sociální práci. Liberec: TU v Liberci, 2011. s. 39–47. ISBN 978-80-7372-788-8
  • THELENOVÁ, K. Rodina v kontextu sociální práce. Studijní text k disciplíně Rodina v kontextu sociální práce. 1. vyd. Olomouc: UP v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3524-4.
  • THELENOVÁ, K., BROŽOVÁ DOUBKOVÁ, A. Efektivní komunikace v pomáhajících profesích. 1. vyd. Liberec: TU v Liberci, 2013. ISBN 978-80-7372-941-7.
  • THELENOVÁ, K. Teorie sociální práce I. Distanční texty pro kombinované studium. Vyd. 1. Liberec: TU v Liberci, 2011. ISBN 978-80-7372-767-3.
  • THELENOVÁ, K. Teorie sociální práce II. Distanční texty pro kombinované studium. Vyd. 1. Liberec: TU v Liberci, 2012. ISBN tištěné verze 978-80-7372-895-3. ISBN verze na CD 978-80-7372-896-0.

 

 

 

Bc. ZUZANA MALIČKÁ,

 • pracovnice sociálních služeb,
 • muzikoterapeutka Elva help z.s.
 • Vystudovala SPgŠ v Litomyšli (specializace HV, zpěv), VOŠ pedagogická v Litomyšli (specializace Speciální pedagogika) a na Technické Univerzitě Liberec obor SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA PRO VYCHVATELE
 • Absolvovala dvouletý akreditovaný kurz Muzikoterapie v edukační praxi při TU Liberec (Mgr. Jitka Pejřimovská a PhDr. Jana Procházková). Dále víkendové muzikoterapeutické semináře u Mgr. Zdeňka Šimanovského
 • Kontinuálně se vzdělává v odborných kurzech směřovaných k rozvoji muzikoterapie jako sociální rehabilitace, vzdělávání v oblasti práce s osobami s mentálním postižením, poruchou autistického spektra
 • Muzikoterapeutka
 • Věnuje se poradenství, sociální rehabilitaci, přímé práci s klientem
 • Lektorka akreditovaného kurzu: „Základy muzikoterapie v sociálních službách“

 

Miloš Hájek,

 • pracovník v sociálních službách,
 • asistent,
 • canisterapeut,
 • krizový intervent Elva help z.s.
 • Vzdělání asistenta v sociálních službách
 • Canisasistent
 • Krizová intervence  („D“ o.s. Liberec)
 • Kontinuálně se vzdělává v odborných kurzech na téma komunikace, specifická práce s osobami s mentálním postižením a autismem
 • Věnuje se přímé práci s klientem

 

Externí spolupráce:

Mgr. Alena Malinová, spec. pedagog, krajská koordinátorka autismu pro Liberecký kraj, Speciálně-pedagogické centrum Turnov, externí Akademická poradna Technická univerzita Liberec